Door het invullen en ondertekenen (d.m.v. betaling) van het inschrijfformulier gaat u een overeenkomst aan met Stichting Kindervakantiewerk Groot Echt, hierna te noemen als “KVW”.

Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing:

Artikel 1: Inschrijving

 1. Kinderen kunnen vanaf groep 2 t/m de brugklas deelnemen
 2. Inschrijving van deelnemers is definitief bij het volledig invullen van het inschrijfformulier en betalen van het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld wordt vooraf aan KVW bepaald.
 3. KVW bepaalt, indien zij niet voor de veiligheid kan instaan, een inschrijfstop.
 4. Indien uw kind medicijnen gebruikt, vul dan ook het medicijnformulier in. Dit kan op daarvoor aangegeven plaats op het inschrijfformulier. Deze informatie wordt vertrouwelijk bewaard (zie AVG).
 5. Bij het inschrijven van de deelnemers worden de kinderen in groepen ingedeeld.
 6. Er wordt mogelijk rekening gehouden met voorkeur van vriendjes en vriendinnetjes, mits niet te laat ingeschreven.

Artikel 2: Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling van het inschrijfgeld dient te worden voldaan bij de inschrijving van de deelnemer.
 2. Betaling kan ook via b.v. stichting leergeld waarbij de verantwoordelijkheid van de aanvraag bij de ouder/verzorger ligt. Neem in alle gevallen daarover contact op met KVW.
 3. Indien deelname later dan een maand voor aanvang van het evenement geannuleerd wordt, vind er geen restitutie van inschrijvingsgelden plaats.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

 1. De organisatie en de vrijwilligers zijn niet hoofdelijk aansprakelijk voor enigerlei geleden schade welke is ontstaan gedurende de Kindervakantieweek. Voor de gevallen waarin volgens de geldende rechtsnormen een beroep kan worden gedaan op de wettelijke aansprakelijkheid van de KVW heeft de organisatie een WA-verzekering waarmee, volgens de daarin geldende polisvoorwaarden, een schadeclaim kan worden gehonoreerd.
 2. KVW is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van enig eigendom van de kinderen en ouders/verzorgers. Wij adviseren om dure spullen, zoals sierraden, telefoons e.d. thuis te laten.
 3. KVW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, ontstaan door het niet of niet volledig invullen van het inschrijfformulier.

Artikel 4: Verzekeringen

 1. Bij inschrijving verklaren de ouders/verzorgers dat de deelnemer opgenomen is in de WA-polis van ouders/verzorgers.

Artikel 5: Toestemming foto’s en andere beeldopnames

 1. Als ouder/verzorger hebt u er geen bezwaar tegen dat de foto’s en andere beeldopnames die worden gemaakt van diverse activiteiten, door KVW of derden (oa. pers), worden geplaatst op onze website.
 2. Deze toestemming houdt tevens in dat de foto’s en andere beeldopnames gebruikt kunnen worden op de Facebook pagina van onze stichting. De beeldopnames kunnen ook gebruikt worden bij andere social media (oa. Twitter en Instagram), in de regionale media en op posters en flyers voor een aankomende KVW.
 3. KVW zal na het expliciete verzoek van een ouder een specifieke foto van zijn/haar kind verwijderen.

Artikel 6: Vrijwilligerswerk als ouder/verzorger

 1. Tijdens de inschrijving heeft u aangegeven waar uw voorkeur ligt tijdens uw vrijwilligersdag. De organisatie zal altijd proberen om hier rekening mee te houden. De organisatie streeft naar een zo evenwichtig mogelijke indeling van de beschikbare vrijwilligers over de groepjes en activiteiten. Het is daarbij derhalve mogelijk dat uw voorkeur niet ingevuld kan worden; zowel op de keuze van het begeleiden van een groepje of een activiteit, dan wel het als ouder begeleiden van uw eigen kind in een groepje.
 2. Indien de verwachte vrijwilliger niet aanwezig is op de ingedeelde vrijwilligersdag, vervalt hiermee het recht van de deelnemer op verdere deelname aan het evenement.

Artikel 7: Afgelastingen:

 1. De organisatie kan bij onvoorziene omstandigheden, waaronder extreem weer, het besluit nemen om de KVW of een gedeelte daarvan af te gelasten. Informatie hierover zal via deze website en social media gedeeld worden.

Artikel 8: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 1. Zie privacy statement MeeDoenIsLeuker.nl

Artikel 9: Slotbepalingen

 1. In die gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, dient het bestuur van KVW te worden geraadpleegd.
 2. Indien er onduidelijkheden zijn en/of geschillen zijn, beslist het bestuur van KVW. Het bestuur kan om motiverende redenen besluiten af te wijken van de algemene voorwaarden.
 3. Deelname aan KWV geschiedt geheel op eigen risico.